java购物商城_基于javaweb实现的简单购物商城[通俗易懂]

java购物商城_基于javaweb实现的简单购物商城[通俗易懂]【实例简介】基于javaweb的购物商城,简单,适合新手练手,导入项目即可运行【实例截图】【核心代码】shop(1)└──shop├──rcm│├──src││├──META-INF│││└──MANIFEST.MF││└──rcm││├──dao│││├──DataBaseUtils.j…

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

【实例简介】

基于javaweb的购物商城,简单,适合新手练手,导入项目即可运行

【实例截图】

【核心代码】

shop(1)

└── shop

├── rcm

│   ├── src

│   │   ├── META-INF

│   │   │   └── MANIFEST.MF

│   │   └── rcm

│   │   ├── dao

│   │   │   ├── DataBaseUtils.java

│   │   │   ├── ProductDao.java

│   │   │   └── UserDao.java

│   │   ├── entity

│   │   │   ├── ClassfiyProduct.java

│   │   │   ├── Classify.java

│   │   │   ├── Frequency.java

│   │   │   ├── Product.java

│   │   │   └── User.java

│   │   └── servlet

│   │   ├── FindAllProducts.java

│   │   ├── IndexServlet.java

│   │   ├── LoginServlet.java

│   │   ├── LogoutServlet.java

│   │   ├── ProductDetailServlet.java

│   │   └── RegistServlet.java

│   └── WebRoot

│   ├── css

│   │   ├── context.css

│   │   ├── order.css

│   │   ├── shopping_vehicle.css

│   │   ├── T2_common.css

│   │   └── T2_main.css

│   ├── images

│   │   ├── add_1.gif

│   │   ├── bar-bg.png

│   │   ├── book_btn.png

│   │   ├── btn.png

│   │   ├── buybtn.jpg

│   │   ├── checkout_btn.png

│   │   ├── end.png

│   │   ├── loading.gif

│   │   ├── logo.png

│   │   ├── map.png

│   │   ├── product

│   │   │   ├── 18_dtl_lyq.jpg

│   │   │   ├── 32r43wqf32q.jpg

│   │   │   ├── 4362t5fewaf.jpg

│   │   │   ├── 43rfweaf.jpg

│   │   │   ├── 45eytgsfr.jpg

│   │   │   ├── 569a046bN74da4012.jpg

│   │   │   ├── 659_lyq.jpg

│   │   │   ├── 69542_cpt.jpg

│   │   │   ├── 69542_mx3.jpg

│   │   │   ├── 743_monitor.jpg

│   │   │   ├── 80_QMvEjQAAexB002.jpg

│   │   │   ├── 862_dell.jpg

│   │   │   ├── 870_lyq2.jpg

│   │   │   ├── 8798iyijytd43.jpg

│   │   │   ├── 90jof32q09jd.jpg

│   │   │   ├── 98081_mba.jpg

│   │   │   ├── dsafea32r3q.jpg

│   │   │   ├── dsafewq32432.jpg

│   │   │   ├── ewqf32r3ajyu.jpg

│   │   │   ├── fdsafe32zd.jpg

│   │   │   ├── fewqf09ewjq.jpg

│   │   │   ├── iofwelq932.jpg

│   │   │   ├── jklfdnsaoi3209r.jpg

│   │   │   ├── jofi09032jq.jpg

│   │   │   ├── kdosa9320js.jpg

│   │   │   ├── kiyu86i876.jpg

│   │   │   ├── kuyt6757u5.jpg

│   │   │   ├── mjytkuyt767.jpg

│   │   │   ├── mklf902q93urj.jpg

│   │   │   ├── mklsa0e09fdwq.jpg

│   │   │   ├── vsae3wf3.jpg

│   │   │   └── vsaf435875g.jpg

│   │   └── start.png

│   ├── index.jsp

│   ├── index_products.jsp

│   ├── js

│   │   ├── calendar.js

│   │   ├── cart.js

│   │   ├── jquery.js

│   │   ├── lang

│   │   │   ├── en.js

│   │   │   ├── zh-cn.js

│   │   │   └── zh-tw.js

│   │   ├── order.js

│   │   ├── skin

│   │   │   ├── datePicker.gif

│   │   │   ├── default

│   │   │   │   ├── datepicker.css

│   │   │   │   └── img.gif

│   │   │   ├── WdatePicker.css

│   │   │   └── whyGreen

│   │   │   ├── bg.jpg

│   │   │   ├── datepicker.css

│   │   │   └── img.gif

│   │   └── WdatePicker.js

│   ├── login.jsp

│   ├── META-INF

│   │   └── MANIFEST.MF

│   ├── product_detail.jsp

│   ├── regist.jsp

│   └── WEB-INF

│   ├── classes

│   │   ├── META-INF

│   │   │   └── MANIFEST.MF

│   │   └── rcm

│   │   ├── dao

│   │   │   ├── DataBaseUtils.class

│   │   │   ├── ProductDao.class

│   │   │   └── UserDao.class

│   │   ├── entity

│   │   │   ├── ClassfiyProduct.class

│   │   │   ├── Classify.class

│   │   │   ├── Frequency.class

│   │   │   ├── Product.class

│   │   │   └── User.class

│   │   └── servlet

│   │   ├── FindAllProducts.class

│   │   ├── IndexServlet.class

│   │   ├── LoginServlet.class

│   │   ├── LogoutServlet.class

│   │   ├── ProductDetailServlet.class

│   │   └── RegistServlet.class

│   ├── lib

│   │   ├── Access_JDBC30.jar

│   │   ├── jsf-api.jar

│   │   ├── jsf-impl.jar

│   │   ├── jstl-1.2.jar

│   │   ├── mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar

│   │   ├── ojdbc14-10g.jar

│   │   ├── servlet-api.jar

│   │   └── sqljdbc4.jar

│   └── web.xml

├── rcm.sql

└── 项目图片预览

├── 1.png

├── 2.png

├── 3.png

└── 4.png

27 directories, 113 files

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/156837.html原文链接:https://javaforall.cn

【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛

【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...

(0)


相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

关注全栈程序员社区公众号